BUDA ZÖLD JÖVŐJE, FEJLŐDŐ EGÉSZSÉGÜGY ÉS INFRASTRUKTÚRA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

A napokban hozta nyilvánosságra 10 pontos prog- ramját Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. A vállalások között kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem, az egészségügy és a közlekedés fejlesztése.

Április 3-án Buda és Óbuda to- vábbi fejlődése a tét. Válasz- tunk a biztonság és a zűrzavar között. Eldöntjük: a stabil fej- lődés vagy az egy helyben to- pogás jellemezze mindennap- jainkat. 12 éves önkormányzati képviselői munkámnak köszön- hetően tudom, milyen a közös- ségért dolgozni és folyamato- san fejleszteni, szépíteni egy körzetet. A velem szemben álló jelölt még sosem épített fel semmit. Nem tett semmit ed- dig a Budán élőkért, kizárólag látványpolitizálást tud felmu- tatni” – fogalmaz a közelgő or- szággyűlési választás tétjéről Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP or- szággyűlési képviselőjelöltje.
Dr. Gór Csaba a napokban tet- te közzé 10 pontos programját. Szerinte az egyik legfontosabb feladat a budai egészségügy to- vábbi fejlesztése. Úgy látja: a Szent Margit Kórház modernizá- lása, valamint a Szent János Kór- ház centrumkórházzá fejleszté- se egyaránt jobbá, könnyebbé tenné az itt élők mindennapjait. Mivel Budapest védett termé- szeti értékeinek 98 százaléka
a II.-III.- XII. kerületben találha- tó, és a fővárosi erdők mintegy ötöde szintén a II. és III. kerület- ben van, ezeknek az értékeknek megőrzése az itt élők közös fele- lőssége. Dr. Gór Csaba ezért va- lódi zöldprogramot kíván kínálni az itt élőknek. Ezt mutatja be a környezetvédelmet és a zöld in- novációt középpontba helyező Buda Zöld Jövőjéért koncepció. Az átfogó program célja, hogy gyarapodjanak a II. és a III. kerü- let vízfelületei és zöldterületei; elektromos kerékpárjaink, roller- jeink, gördeszkáink számára pe- dig töltőpontok létesüljenek a helyi vállalkozásoknál, egyszerre segítve a környezetbarát közlekedést és a helyi gazdaságot. Mivel a Budán és Óbudán élők számára az egyik legtöbb ne- hézséget a közlekedési helyzet okozza, Dr. Gór Csaba vállalja, hogy átfogó útfelújítási progra- mot indít a II. és III. kerületben, 2025-ig pedig megduplázza a választókerület közlekedését

érintő P+R parkolók számát. Ezzel jelentősen csök- kennének a lakosok napi közlekedési problémái. Főképp úgy, hogy a közösségi közlekedés fejlesz- tése is fontos cél: a képviselőjelölt meghosszabbí- taná a budai fonódó villamos Bécsi úti nyomvona- lát az esztergomi vasútvonalig, valamint felújítaná a Hűvösvölgyi és a Kolosy téri állomást is.

Jelentős a különbség a bal-és a jobboldal elkép- zeléseiben az adópolitikát illetően, Dr. Gór Csa- ba programjából kiderül, hogy a baloldali jelölttel szemben az alacsony adók, a családi támogatá- sok és a rezsicsökkentés megvédésében látja a megoldást.

Az új városrészekben élők számára napi ne- hézségeket jelent az elmaradt infrastruktúra. Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy esetében első- sorban az autós és gyalogos úthálózat kiépítése, Csúcshegy esetében pedig a csatornázás, a veze-

eközben Tordai Bence és a bal- oldali politikusok felelőtlen kije- lentésekkel, hisztériával és tün- tetésekkel hergelik az országot” – mondja az országgyűlési kép- viselőjelölt. Dr. Gór Csaba kieme- li: Magyarországot mindannyian békében és biztonságban sze- retnénk tudni, ezért fontos, hogy hazánk kimaradjon ebből a há- borúból. Ez a kérdés nem lehet politikai játszmák tárgya. Most nincs helye az agresszív nagyot- mondásnak, a felelőtlen hőzön- gésnek, hanem nyugalomra, higgadtságra van szükség.

nek hívásával 500 forinttal
lehet támogatni a háború ál- dozatait. Ezenkívül a Nemze-
ti Összefogás 11711711- 22222222 számlaszámára is várják az ado- mányokat.

Dr. Gór Csaba maga is segített a helyszínen a bajba jutottaknak. A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica barabási központjá- ban készített szendvicset és osz- tott ételt Fülöp Attila szociális államtitkárral és Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselővel. „Látjuk, hogy elképesztő mun- kát végeznek az önkéntesek és a segélyszervezetek is a kele

tékes ivóvíz-hálózat kialakítása a feladat, a Fidesz- KDNP jelöltje erre is tett vállalást nyilvánosság-
ra került programjában, csakúgy, mint arra, hogy állami felújítási programot indít a Kádár-érában épült társasházak számára, esztétikai és energeti- kai korszerűsítés céljából.

A helyi vállalkozások segítésére létrehozza a budai cégeket támogató városi alapot, valamint inkubá- tor-programot indít kezdő vállalkozások számára. Gondoskodna a fiatalokról és idősekről egy- aránt: előbbieknek lehet fontos, hogy segítené az Óbudai Egyetem innovatív egyetemi központtá alakulását; további támogatásokkal olcsóbbá ten- né a jogosítvány megszerzését a fiatalok számára, valamint egyszerűsítené a diákmunka adminiszt- rációját. Az időseknek pedig azt ígéri Dr. Gór Csa- ba, megvédi a 13. havi nyugdíjat, valamint digitális háziorvosi és betegfelügyeleti rendszert vezet be a II. és a III. kerületben.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu