BUDA ZÖLD JÖVŐJE, FEJLŐDŐ EGÉSZSÉGÜGY ÉS INFRASTRUKTÚRA

A napokban hozta nyilvánosságra 10 pontos prog- ramját Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. A vállalások között kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem, az egészségügy és a közlekedés fejlesztése.

Április 3-án Buda és Óbuda to- vábbi fejlődése a tét. Válasz- tunk a biztonság és a zűrzavar között. Eldöntjük: a stabil fej- lődés vagy az egy helyben to- pogás jellemezze mindennap- jainkat. 12 éves önkormányzati képviselői munkámnak köszön- hetően tudom, milyen a közös- ségért dolgozni és folyamato- san fejleszteni, szépíteni egy körzetet. A velem szemben álló jelölt még sosem épített fel semmit. Nem tett semmit ed- dig a Budán élőkért, kizárólag látványpolitizálást tud felmu- tatni” – fogalmaz a közelgő or- szággyűlési választás tétjéről Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP or- szággyűlési képviselőjelöltje.
Dr. Gór Csaba a napokban tet- te közzé 10 pontos programját. Szerinte az egyik legfontosabb feladat a budai egészségügy to- vábbi fejlesztése. Úgy látja: a Szent Margit Kórház modernizá- lása, valamint a Szent János Kór- ház centrumkórházzá fejleszté- se egyaránt jobbá, könnyebbé tenné az itt élők mindennapjait. Mivel Budapest védett termé- szeti értékeinek 98 százaléka
a II.-III.- XII. kerületben találha- tó, és a fővárosi erdők mintegy ötöde szintén a II. és III. kerület- ben van, ezeknek az értékeknek megőrzése az itt élők közös fele- lőssége. Dr. Gór Csaba ezért va- lódi zöldprogramot kíván kínálni az itt élőknek. Ezt mutatja be a környezetvédelmet és a zöld in- novációt középpontba helyező Buda Zöld Jövőjéért koncepció. Az átfogó program célja, hogy gyarapodjanak a II. és a III. kerü- let vízfelületei és zöldterületei; elektromos kerékpárjaink, roller- jeink, gördeszkáink számára pe- dig töltőpontok létesüljenek a helyi vállalkozásoknál, egyszerre segítve a környezetbarát közlekedést és a helyi gazdaságot. Mivel a Budán és Óbudán élők számára az egyik legtöbb ne- hézséget a közlekedési helyzet okozza, Dr. Gór Csaba vállalja, hogy átfogó útfelújítási progra- mot indít a II. és III. kerületben, 2025-ig pedig megduplázza a választókerület közlekedését

érintő P+R parkolók számát. Ezzel jelentősen csök- kennének a lakosok napi közlekedési problémái. Főképp úgy, hogy a közösségi közlekedés fejlesz- tése is fontos cél: a képviselőjelölt meghosszabbí- taná a budai fonódó villamos Bécsi úti nyomvona- lát az esztergomi vasútvonalig, valamint felújítaná a Hűvösvölgyi és a Kolosy téri állomást is.

Jelentős a különbség a bal-és a jobboldal elkép- zeléseiben az adópolitikát illetően, Dr. Gór Csa- ba programjából kiderül, hogy a baloldali jelölttel szemben az alacsony adók, a családi támogatá- sok és a rezsicsökkentés megvédésében látja a megoldást.

Az új városrészekben élők számára napi ne- hézségeket jelent az elmaradt infrastruktúra. Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy esetében első- sorban az autós és gyalogos úthálózat kiépítése, Csúcshegy esetében pedig a csatornázás, a veze-

eközben Tordai Bence és a bal- oldali politikusok felelőtlen kije- lentésekkel, hisztériával és tün- tetésekkel hergelik az országot” – mondja az országgyűlési kép- viselőjelölt. Dr. Gór Csaba kieme- li: Magyarországot mindannyian békében és biztonságban sze- retnénk tudni, ezért fontos, hogy hazánk kimaradjon ebből a há- borúból. Ez a kérdés nem lehet politikai játszmák tárgya. Most nincs helye az agresszív nagyot- mondásnak, a felelőtlen hőzön- gésnek, hanem nyugalomra, higgadtságra van szükség.

nek hívásával 500 forinttal
lehet támogatni a háború ál- dozatait. Ezenkívül a Nemze-
ti Összefogás 11711711- 22222222 számlaszámára is várják az ado- mányokat.

Dr. Gór Csaba maga is segített a helyszínen a bajba jutottaknak. A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica barabási központjá- ban készített szendvicset és osz- tott ételt Fülöp Attila szociális államtitkárral és Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselővel. „Látjuk, hogy elképesztő mun- kát végeznek az önkéntesek és a segélyszervezetek is a kele

tékes ivóvíz-hálózat kialakítása a feladat, a Fidesz- KDNP jelöltje erre is tett vállalást nyilvánosság-
ra került programjában, csakúgy, mint arra, hogy állami felújítási programot indít a Kádár-érában épült társasházak számára, esztétikai és energeti- kai korszerűsítés céljából.

A helyi vállalkozások segítésére létrehozza a budai cégeket támogató városi alapot, valamint inkubá- tor-programot indít kezdő vállalkozások számára. Gondoskodna a fiatalokról és idősekről egy- aránt: előbbieknek lehet fontos, hogy segítené az Óbudai Egyetem innovatív egyetemi központtá alakulását; további támogatásokkal olcsóbbá ten- né a jogosítvány megszerzését a fiatalok számára, valamint egyszerűsítené a diákmunka adminiszt- rációját. Az időseknek pedig azt ígéri Dr. Gór Csa- ba, megvédi a 13. havi nyugdíjat, valamint digitális háziorvosi és betegfelügyeleti rendszert vezet be a II. és a III. kerületben.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.