BUDA ZÖLD JÖVŐJÉT MEGÓVNI MINDANNYIUNK FELADATA!

udapest védett természeti értékeinek 98 százaléka a II.-III.- XII. kerületben található. A fővá- rosi erdők mintegy ötöde szintén a II. és III. kerületben van, ezek jellemzően védett területek,
a Natura 2000 hálózat részei. Ezeknek az értékeknek megőrzése közös felelősségünk – vallja Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, aki ezért Buda Zöld Jövőjéért né- venátfogókörnyezetvédelmiészöldinnovációskoncepciótdolgozottki.

A Budán élők nyitottabbak a technológiai újításokra. Itt a trendeket teremtik és nem kö- vetik. Ezért lehet ebben a tér- ségben olyan zöld innovációkat megvalósítani, ami aztán az or- szágban követőkre talál.

„A budai természeti adottságok
– a zöldfelület nagysága, Natura 2000 területek, vadon élő állatok, a növényzet – egyedülállóak egy világvárosi környezetben. Ezeknek az értékeknek a megtartása, fej- lesztése és a klímaellenállóvá té- tele a cél” – vallja Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képvi- selőjelöltje, aki egyik legfontosabb feladatának a környezetvédelem és a zöld innováció előremozdítá- sát tartja. Ennek érdekében Buda Zöld Jövőjéért néven átfogó prog- ramot dolgozott ki.

Bár Budapesten folyik keresztül Európa legnagyobb folyója, a vá- lasztókerületben található szabad vízfelület nagyon kevés. A klíma- változás és a nyári hőhullámok el- len a szakértők szerint a legjobb, ha több növény és nagyobb víz- felület van, amely több fokkal ké- pes csökkenteni a hőmérsékle- tet. „Készítettünk koncepciókat és beszéltem a Fővárosi Vízmű- vek és a Pilisi Parkerdő illetékese- ivel arról, hogy miképpen lehetne az Ördög-árkot felduzzasztani, il- letve hogyan lehetne a választó- kerületben és a környékén lévő területeken új vízfelületeket létre- hozni vagy akár az erdőkben el- szórtan mikrotavakat kialakíta- ni, amely a kététűek szaporodása és az állatok ivóvízének biztosítá- sa szempontjából is fontos lehet” – mondja Dr. Gór Csaba.

A városi erdőkezelést is kiemelt feladatnak tartja. Erdőink ugyan- is jelenleg hatalmas emberi ter- helésnek vannak kitéve. Olyan fej- lesztéseket kell megvalósítani, amelyek lehetőséget teremtenek a kulturált, a természeti értékek

megóvásával összeegyeztethe-
tő erdőlátogatásra és rekreációra a helyi lakosság számára. Szakki- fejezéssel ezt nevezik városi erdő- kezelésnek, melyre tőlünk nyuga- tabbra már kifinomult gyakorlat alakult ki számos nagyvárosban. Ezt lehetne a választókerület-
ben is, a Pilisi Parkerdővel közö- sen megvalósítani. A globális klí- maváltozás kérdése nem itthon fog eldőlni, de helyben tehetünk azért, hogy a mikroklíma és ez- által az itt élő emberek és állatok ellenállóképessége javuljon.
A képviselőjelölt szerint el kell érni, hogy minden (társas)ház- tetőre napenergiahasznosításra alkalmas eszköz kerüljön, a fű- téskorszerűsítésnél pedig a hő- szivattyúkat kell előtérbe he- lyezni. Miután pedig az egész országban itt a legmagasabb elektromos autók száma és ará- nya, itt kell kiépíteni a legsű- rűbb parkolási, töltési, elszámolá- si rendszert. „Hiszek benne, hogy a választókerület zöldítése nem azt jelenti, hogy mindenki gyalog vagy kerékpárral járjon munkába és fával fűtsön, hanem hogy egy modern, XXI. századi tiszta euró- pai nagyváros alapjait itt tegyük le. Ahogy az ország, úgy a válasz- tókerület is előre menjen, ne hát- ra!” – fogalmaz Dr. Gór Csaba. Kiemelt figyelmet fordítana a he- lyi zöldgazdaság fejlesztésére is. „Meg kell erősítenünk a helyi vállalkozókat, étterem-tulajdono- sokat, szolgáltatókat, akik éle- tünket itt helyben kellemessé és kényelmessé teszik. Szeretnék egy olyan programot elindítani, amely támogatást nyújtana a ke- rületi szolgáltatóknak, hogy azok elektromos töltőpontokat épít- hessenek ki elektromos kerék- párjaink, rollerjeink, gördeszká- ink és minden egyéb ún. könnyű elektromos járművünk számára. Hiszek benne, hogy miképpen az ingyenes Wifi már szinte minden szolgáltatónál rendelkezésre áll, úgy az elektromos töltés lehető- ségét is meg tudnánk itt helyben teremteni” – vallja.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.