DR. GÓR CSABA: BÉKÉRE ÉS FEJLŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE AZ OTTHONUNKNAK

Agresszív látványpolitizálás vagy béke és fejlődés – Dr. Gór Csaba szerint ezek közül választanak a II. és a III. kerületiek április 3-án. A Fidesz-KDNP jelöltje kiemeli: a nemzeti kormány 2014 óta 160 milli- árd forintot fordított Buda és Óbuda fejlesztésére. A béke és fejlődés jelöltjeként ezt az utat folytatná Dr. Gór Csaba is: tovább fejlesztené az egészségügyi ellátást, felújítaná az utakat és járdákat, átfogó zöld programot indítana és megvédené az alacsony adókat, a családtámogatásokat és a rezsicsök- kentést is.

– Mi Ön szerint az április 3-i vá- lasztás tétje?
– Április 3-án Buda és Óbuda bé- kéje és további fejlődése a tét. A biztonság és a zűrzavar között vá- lasztunk. A nemzeti összefogás, hazánk és otthonunk békéjének megőrzése a jelenlegi helyzet- ben a legfontosabb feladatunk. A szomszédunkban háború dúl, a magyar baloldali politikusok pe- dig veszélyes és felelőtlen kijelen- tésekkel, hergeléssel súlyosbítják a helyzetet. Márpedig az ottho- nunkat mindannyian békében
és biztonságban szeretnénk tud- ni. Az otthonunk sorsa nem lehet politikai játszmák tárgya. Az ott- honunkat nem uralhatja az ag- resszív nagyotmondás, a felelőt- len hőzöngés. Van mit féltenünk, van mit megvédenünk.
– Miért tartotta fontosnak, hogy budaiként Ön is segítsen a há- ború elől menekülőknek?
– Büszke vagyok arra, hogy a II. és a III. kerületi lakosok is hoz- zájárulnak ahhoz, hogy minden bajbajutottnak segítséget tud nyújtani Magyarország. Amikor meghirdettük, hogy segítenénk, Buda és Óbuda példásan ösz- szefogott: két teherautónyi ado- mány gyűlt össze, amit átadtunk a Máltai Szeretetszolgálatnak és az Ökumenikus Segélyszervezet- nek. Jómagam a helyszínen is

igyekeztem segíteni, Barabáson és Beregsurányban is. Szend- vicset készítettem, ételt osztot- tam, adományokat pakoltam. Képviselői tiszteletdíjamat is fel- ajánlottam a menekülők számá- ra. A napokban pedig a budai

és óbudai felajánlásokból újabb szállítmányt indíthattunk útnak a keleti határra. Hálás vagyok mindenkinek, aki segít!

– Hogyan értékeli a többi politi- kai párt teljesítményét ebben a feszült helyzetben?
– Tordai Bence élenjár az agresz- szív botránypolitizálásban. Még sosem tett semmit Magyaror- szágért, sosem tett semmit a Budán élőkért, kizárólag látvány- politizálást tud felmutatni. A béke és a fejlődés jelöltjeként ál- lok vele szemben. 12 éves önkor- mányzati képviselői munkám- nak köszönhetően pontosan tudom, milyen a közösségért dolgozni és folyamatosan fejlesz- teni, szépíteni egy körzetet.

– Milyen eredményeket tud fel- mutatni a Fidesz-KDNP a vá- lasztókörzetben?
– A Fidesz-KDNP kormány 2014 óta 160 milliárd forintot fordított a II. és a III. kerület fejlesztésére. Közterületek újultak meg, isko- lák és óvodák bővültek és moder- nizálódtak, fejlődik az egészség- ügyi ellátás és javul a közlekedési helyzet. Felépült többek között

a Millenáris Széllkapu, megújult Gül baba türbéje, bővült és mo- dernizálódott a Szent Ferenc Kór- ház, a Budai Irgalmasrendi Kór- ház és a Szent Margit Kórház. Megújítottuk a Széll Kálmán teret és a Csillaghegyi Árpád Forrás-

fürdőt, fonódó villamoshálózatot építettünk ki Budán és megépült a 10. számú főút új nyomvonalá- nak bevezető szakasza is, teher- mentesítve Óbuda közlekedését. Gyermekek Háza néven új iskolát építettünk a Völgy utcában, vala- mint számos további intézményt modernizáltunk és bővítettünk, például a Szent Angéla iskolát vagy az Árpád Gimnáziumot, il- letve a Meseerdő Óvodát vagy a Kadarka Utcai Óvodát. Vissza- nyerte régi fényét a Klebelsberg Kastély is, megépítettük a Gyar- mati Dezső Uszodát és fejleszt- jük a Pokorny Közösségi Ligetet. A HÜVI Szolgáltatóházban meg- újult és kibővült a kormányablak, így kényelmesen, helyben tudnak ügyet intézni a pesthidegkútiak.

– Milyen további fejlesztéseket valósítana meg a II. és a III. ke- rületben?
– Célom, hogy tovább fejlesszük a budai egészségügyet: folytat-
juk a Szent Margit Kórház moder- nizálását, centrumkórházzá fej- lesztjük a Szent János Kórházat. Buda Zöld Jövője címmel átfogó környezetvédelmi és innovációs programot indítunk: gyarapítjuk vízfelületeinket és zöldterülete- inket; elektromos kerékpárjaink, rollerjeink, gördeszkáink számá- ra pedig töltőpontokat építünk ki a helyi vállalkozásoknál, egyszerre segítve a környezetbarát közleke- dést és a helyi gazdaságot. Átfogó útfelújítási programot in- dítunk a II. és III. kerületben, 2025- ig pedig megduplázzuk a válasz- tókerület közlekedését érintő P+R parkolók számát. Fejlesztjük a kö- zösségi közlekedést: meghosszab-

bítjuk a budai fonódó villamos Bé- csi úti nyomvonalát az esztergomi vasútvonalig, valamint felújítjuk a Hűvösvölgyi és a Kolosy téri állo- mást. Fejlesztjük az új városrészek infrastruktúráját is: Aranyhegy- Ürömhegy-Péterhegy esetében elsősorban az autós és gyalogos úthálózat kiépítése, Csúcshegy esetében pedig a csatornázás, a vezetékes ivóvíz-hálózat kialakí- tása a feladatunk. Állami felújítási programot indítunk továbbá a Ká- dár-érában épült társasházak szá- mára is, esztétikai és energetikai korszerűsítés céljából.

Segítjük a helyi vállalkozásokat is: létrehozzuk a budai cégeket tá- mogató városi alapot és inkubá- tor-programot indítunk kezdő vállalkozások számára. Gondos- kodunk a fiatalokról: segítjük az Óbudai Egyetem innovatív egye- temi központtá alakulását; további

támogatásokkal olcsóbbá tesszük a jogosítvány megszerzését a fia- talok számára, valamint egyszerű- sítjük a diákmunka adminisztráci- óját. Gondoskodunk az idősekről is: megvédjük a 13. havi nyugdíjat, valamint digitális háziorvosi és be- tegfelügyeleti rendszert vezetünk be a II. és a III. kerületben.

A budaiak és óbudaiak érde- kében pedig különösen fontos, hogy megvédjük az eddig elért

eredményeket: az alacsony adó- kat, a családi támogatásokat és a rezsicsökkentést is.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.