EGYÜTTMŰKÖDÉS, FEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS. TOVÁBBRA IS EZ A JÓ IRÁNY!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Interjú a FIDESZ III. kerület 10. vk. or- szággyűlési képviselőjelöltjével.
Bús Balázs 13 évig volt Óbuda- Békásmegyer polgármestere, ko- rábban szociális alpolgármester. Szívügye volt a szociális, a kultu- rális és a sport területe, valamint a közösségépítés. Polgármester- sége azonban nem volt nehézsé- gek nélküli.

Hogyan vélekedik polgármesteri időszakáról, voltak nehézségek? Két év távlatából is úgy gondolom a rendszerváltás után a polgármes- terségem 13 éve volt a legdinami- kusabb időszaka Óbudának. Min- den szerencsésen alakult, bár az első 4 évben ellenzéki kormány volt, és abban az időszakban ráadá- sul minimális többsége volt a mö- göttem álló polgári oldalnak. Tehát együttműködésre voltam utalva.

A kezdeti időszakot két nagy küz- delem határozta meg. Az egyik a Szent Margit Kórház megszünte- tésének megakadályozása akkor, amikor sem a Kormánytól, sem a Fővárostól nem számíthattam tá- mogatásra. Mindezt egy gazdasági válság közepén, de végül a kórház visszakapta önállóságát.

A másik nagy kihívás a Faluház-pro- jekt volt. A közel 3000 embernek otthont adó panelház korszerűsíté- sét európai uniós, kormányzati tá- mogatásból, valamint önkormány- zati és lakossági részvállalásból valósítottuk meg. Ez a projekt va- lamennyi tanulságával együtt jel- képezi azt a környezettudatos és együttműködésre törekvő politikát, amelyet 13 éven át követtünk.

A jelentős változás 2010 után kö- vetkezett be. Varga Mihály minisz- ter és a kormány segítségével több, mint 23 mrd forintot nyertünk el a kerületnek. De a Tarlós István ve- zette főváros TÉR_KÖZ pályázatai is nagy segítség volt.

Mi jellemezte a kerületi fejleszté- seket és a vezetés stratégiáját? Egyrészt fontos a múlt, aminek alapján a jövő is felépíthető. Óbu- da kulturálisan egy erős városrész, ahol a modern és a jövő gondola- tai is megférnek. Másrészt a hala-

dás. Így elkezdtük a lakótelepek te- reinek újragondolását, mert a 70-es, 80-as években még tértervezéssel nem igazán foglalkoztak. Jan Gehl építész gondolatai inspiráltak ben- nünket, aki azt mondta, „az ember legfontosabb szükséglete a másik ember társasága. A tereinket pedig ez alapján kell újragondolni.” Ezért új közösségi tereket hoztunk létre, ami aztán elvezetett a közösségépí- téshez. Mi indítottuk el az ország- ban elsőként a közösségi tervezést. Milyen sikereket értek el kultúra és a szociális területen?

Utóbbin már alpolgármesterként elkezdhettem dolgozni. 2010-re az ország legkiterjedtebb és legátfo- góbb szociális rendszerét hoztuk lét- re. Számos díjat is elnyertünk.

A kultúra pedig a közösségépítés fontos eszköze. A rendszerváltás után elsőként nyitottunk új kultu- rális központot. A 3K – Kaszásdű- lői Kulturális Központ, a Csillaghe- gyi Közösségi Ház és az új idősek klubjai megnyitásával sok ezer em- bernek tettük elérhetővé a kultú- rát. Egyedülálló módon Békásme- gyeren könyvtárat is nyitottunk. De beálltunk az Óbudai Danubia Ze- nekar mögé is, amely fellépéseivel színesítette az országos hírű ren- dezvényeinket. A kultúra mellett fontos volt a turizmus fejlesztése is, ezért létrehoztuk az Esernyős Kul- turális, Turisztikai és Információs Pontot. Tevékenységével sikerült a turistákat Óbudára csábítani.

A kerület sportélete is meghatáro- zó volt. Milyen szerepet szánt a tö- megsport-rendezvényeknek?
A sport is a közösségépítés eszköze. Célunk volt, hogy minél több óbuda- inak megadjuk a lehetőséget az in- gyenes testmozgásra, az egészséges

életmód kialakítására. Az Óbudai Sport Kft. tömegsport-rendezvényei mindenkinek lehetőséget kínáltak a sportolásra úgy, ahogy a 21 szabad- téri fitneszpark. Duna-parti kerü- letként támogattuk vízisport éle-
tet. Elindítottuk az ingyenes óvodai úszásoktatást, és korcsolyaoktatást. Sajnálatos, hogy a baloldali vezetés a pezsgő sportéletet is leépítette. Milyen fejlesztéseket tart szükség- szerűnek Óbudán?
Elsősorban az együttműködést emelném ki, mert enélkül nem le- het eredményeket elérni, és a köz- hangulat szempontjából is nagy je- lentősége van.
A fejlesztéseket illetően, a már 2019- ben is hangsúlyozott közlekedé-
si gondok megszüntetése az egyik legégetőbb. Az M0 befejezése a 10- es 11-es út között, a HÉV akadály- mentesítése, a szintbeli kereszte- ződések megszűntetése és a HÉV Békásmegyer és Rómaifürdő kö- zötti szakaszának lesüllyesztésének tervezése, az 1-es villamos meghosz- szabbítás az esztergomi vasútig. Nagyon fontos lenne az elkezdett panelrehabilitációs programot is folytatni, kibővítve egy jelentős zöld- fejlesztéssel, folytatni kell a megkez- dett egészségügyi fejlesztéseket, az iskolaépületek korszerűsítése csak- úgy, mint a pedagógusbérek rende- zése. Annak idején mi ezt megtettük, sőt az idei költségvetésnél is tettünk javaslatot a baloldali többségű veze- tésnek, de nem támogatták a peda- gógusok, az egészségügyi és szociá- lis dolgozók bérkiegészítését sem. Továbbá a kulturális fejlesztéseket
is folytatni kellene. Zichy-kastély és
a Hajógyári-szigeten tervezett kor- mányzati elképzelésekkel ez meg is fog valósulni. Parlamenti képviselő- ként ezeket szeretném előmozdítani. Mit üzen a választóknak?
Bízom benne, hogy az itt élők a jó- zan ész és Roger Scruton, angol kon- zervatív filozófus gondolatát követik majd, ami így hangzik: „Érezz lokáli- san, gondolkodj nemzeti szinten!”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu