HÁBORÚ, ADÓEMELÉS, FIZETŐS EGÉSZSÉGÜGY – EZT KÍNÁLJA A BALOLDAL

A baloldali politikusok magyar katonákat és fegyvereket kül- denének Ukrajnába, háborúba rángatva ezzel Magyarorszá- got. Tordai Bence naponta je- lentkezik valamilyen agresszív megnyilvánulással, újságíró- kat patkányoz le és jobbikos koalíciós társai náci megnyil- vánulásait mosdatja. A balol- dal egyre többet árul el terve- iből is: ha április 3-án győz, jön az adóemelés, a fizetős egész- ségügy, a rezsiemelés és a családtámogatási kedvezmé- nyek eltörlése.

Adócsökkentés helyett adóemelés
Miközben két év alatt mintegy 2000 milliárd forint adócsök- kentést hajt végre a nemze-

ti kormány Magyarországon, és egyedülálló lépésként visszatérí- tést kap az szja-ból 1,5 millió ma- gyar, a 25 év alatti fiatalok pedig szja-mentességet kapnak, a bal- oldal által tervezett ingatlanadó és vagyonadó kivetése rendkí- vül hátrányos lenne a Budán élők számára. Ugyancsak ked- vezőtlenül érintené az itt élőket egy további szja-kulcs bevezeté- se is, amely az adóemelés balol- dali koalíciójának egyik legfon- tosabb terve. Többször érveltek már a baloldal politikusai, pél- dául a párbeszédes Tordai Ben- ce vagy Kocsis-Cake Olivio is amellett, hogy a jelenlegi egy- kulcsos rendszer „nem igazsá- gos”. A baloldal ugyanezt tartja a családok számára akár több százezer forint pluszt jelentő adóvisszatérítésről is.

A baloldal elvenné a rezsi- csökkentés vívmányait
A magyar kormány Európá-
ban egyedülálló módon alacso- nyan tartja a rezsiárakat, a vilá- got sújtó energiaválság ellenére is. A magyar energiahivatal ku- tatása szerint jelenleg Budapes- ten a legolcsóbb a földgáz ára az Európai Unióban, az áramért pedig a 2. legkedvezőbb árat fi- zetjük.

Ezt veszélyeztetné a baloldal
a rezsicsökkentés eltörlésével: Márki-Zay Péter és Tordai Bence ugyanis ezzel a lépéssel 3-4-sze- resére emelné az energiaárakat Magyarországon.
Az Európa-szerte fellépő el- látási problémák, a magas villamosenergia- és gázárak az elmúlt tíz év elhibázott európai energiapolitikának köszönhető- ek. Ezt a fajta drasztikus áremel- kedést a magyar családok a pol- gári kormány által bevezetett, védőernyőként szolgáló hatósá- gi árszabályozás miatt nem érzé- kelik. Csakhogy Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője szociálpo- litikai köntösbe bújtatott áreme- lési javaslataival éppen a magyar családokat vette célkeresztbe. A rezsifizetés sávossá tétele ugyan- is minden olyan magyar háztar- tásra számára kedvezőtlen len- ne, ahol kettőnél többen laknak együtt. Tordai Bencét nemcsak az alacsony rezsiárak zavarják:

a Párbeszéd képviselője még a benzin árának befagyasztását is ellenzi, miközben a nemzeti kor- mány ezzel a lépéssel százezrek életét tette könnyebbé.

Családtámogatás

Európában egyedülálló az a csa- ládtámogatási rendszer, ame- lyet az elmúlt 11 évben a Fidesz- KDNP épített ki. A program elemei – mint a babaváró támo- gatás, a CSOK, a CSOK-kölcsön, a CSOK-illetékmentesség, a szü- lő édesanya diákhitelének rész- beni vagy teljes elengedése – a gyermekvállalás előtt álló fiata- loknak eddig példátlan lehető- ségeket biztosít.

Tavaly indult el Magyarország eddigi legnagyobb otthonte- remtési programja, melynek kö- szönhetően az új értékesítésű ingatlanok áfája 27-ről 5 szá- zalékra csökkent, a családi ott- honteremtési kedvezménnyel vásárolt ingatlanok pedig ille- tékmentessé váltak. Elindult

az az otthonfelújítási program is, amely azoknak kedvez, akik nem szeretnének költözni, ha- nem meglévő ingatlanjukat kí- vánják korszerűsíteni.

Mit tett ezzel szemben 2010 előtt a baloldal? Gyurcsány Ferenc meg- szüntette a családok adókedvez- ményét, elvette az otthonterem- tési támogatásokat, devizahitelbe kényszerítve így magyar családok százezreit, és még a hároméves gyest is megszüntette. Ha hata- lomra juta, újra ugyanezt tenné.

Visszatérne a fizetős egészségügy
Tordai Bence és Márki-Zay Péter többször célzott arra: újra fize- tőssé tenné a magyar egészség- ügyet. A budaiak már isme-
rik ezt a baloldali receptet az egészségügyben: emlékezhe- tünk Gyurcsány Ferenc idejé- ből a Lipótmező bezárására, a Szent Margit Kórház szülészeté- nek, sebészetének és neurológi- ai ellátásának megszüntetésére, a vizitdíjra, az erőszakos magá- nosításra.

Egyszer a baloldal már megszün- tetett 16 000 aktív kórházi ágyat, elbocsátott 6000 egészségügyi dolgozót, elvett az ágazatban dolgozóktól egy havi bért és több mint 600 milliárd forintot vett el a magyar egészségügytől.

Háború és agresszió

A baloldali politikusok az ukraj- nai háború kitörése óta napon- ta mondják el, hogy magyar katonákat és fegyvereket külde- nének a szomszédos országba. Ezzel belerángatnák Magyaror- szágot a háborúba, miközben

a magyar emberek mindennél jobban vágynak a békére és biz- tonságra.
Tordai Bence agresszív, háborús mondatait nemcsak a fideszes politikusoknak tartogatja: a na- pokban egy munkáját végző új- ságírót patkányozott le. A ripor- ter csupán arról érdeklődött: elítéli-e Tordai Bence a Jobbik politikusainak neonáci karlendí- téseit és nyilatkozatait. Ám Tor- dai Bence ezekre a kérdésekre folyamatosan kitérő választ ad, megsértve ezzel a náci diktatú- rák áldozatainak emlékét.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.