DR. GÓR CSABA: BÉKÉRE ÉS FEJLŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE AZ OTTHONUNKNAK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Agresszív látványpolitizálás vagy béke és fejlődés – Dr. Gór Csaba szerint ezek közül választanak a II. és a III. kerületiek április 3-án. A Fidesz-KDNP jelöltje kiemeli: a nemzeti kormány 2014 óta 160 milli- árd forintot fordított Buda és Óbuda fejlesztésére. A béke és fejlődés jelöltjeként ezt az utat folytatná Dr. Gór Csaba is: tovább fejlesztené az egészségügyi ellátást, felújítaná az utakat és járdákat, átfogó zöld programot indítana és megvédené az alacsony adókat, a családtámogatásokat és a rezsicsök- kentést is.

– Mi Ön szerint az április 3-i vá- lasztás tétje?
– Április 3-án Buda és Óbuda bé- kéje és további fejlődése a tét. A biztonság és a zűrzavar között vá- lasztunk. A nemzeti összefogás, hazánk és otthonunk békéjének megőrzése a jelenlegi helyzet- ben a legfontosabb feladatunk. A szomszédunkban háború dúl, a magyar baloldali politikusok pe- dig veszélyes és felelőtlen kijelen- tésekkel, hergeléssel súlyosbítják a helyzetet. Márpedig az ottho- nunkat mindannyian békében
és biztonságban szeretnénk tud- ni. Az otthonunk sorsa nem lehet politikai játszmák tárgya. Az ott- honunkat nem uralhatja az ag- resszív nagyotmondás, a felelőt- len hőzöngés. Van mit féltenünk, van mit megvédenünk.
– Miért tartotta fontosnak, hogy budaiként Ön is segítsen a há- ború elől menekülőknek?
– Büszke vagyok arra, hogy a II. és a III. kerületi lakosok is hoz- zájárulnak ahhoz, hogy minden bajbajutottnak segítséget tud nyújtani Magyarország. Amikor meghirdettük, hogy segítenénk, Buda és Óbuda példásan ösz- szefogott: két teherautónyi ado- mány gyűlt össze, amit átadtunk a Máltai Szeretetszolgálatnak és az Ökumenikus Segélyszervezet- nek. Jómagam a helyszínen is

igyekeztem segíteni, Barabáson és Beregsurányban is. Szend- vicset készítettem, ételt osztot- tam, adományokat pakoltam. Képviselői tiszteletdíjamat is fel- ajánlottam a menekülők számá- ra. A napokban pedig a budai

és óbudai felajánlásokból újabb szállítmányt indíthattunk útnak a keleti határra. Hálás vagyok mindenkinek, aki segít!

– Hogyan értékeli a többi politi- kai párt teljesítményét ebben a feszült helyzetben?
– Tordai Bence élenjár az agresz- szív botránypolitizálásban. Még sosem tett semmit Magyaror- szágért, sosem tett semmit a Budán élőkért, kizárólag látvány- politizálást tud felmutatni. A béke és a fejlődés jelöltjeként ál- lok vele szemben. 12 éves önkor- mányzati képviselői munkám- nak köszönhetően pontosan tudom, milyen a közösségért dolgozni és folyamatosan fejlesz- teni, szépíteni egy körzetet.

– Milyen eredményeket tud fel- mutatni a Fidesz-KDNP a vá- lasztókörzetben?
– A Fidesz-KDNP kormány 2014 óta 160 milliárd forintot fordított a II. és a III. kerület fejlesztésére. Közterületek újultak meg, isko- lák és óvodák bővültek és moder- nizálódtak, fejlődik az egészség- ügyi ellátás és javul a közlekedési helyzet. Felépült többek között

a Millenáris Széllkapu, megújult Gül baba türbéje, bővült és mo- dernizálódott a Szent Ferenc Kór- ház, a Budai Irgalmasrendi Kór- ház és a Szent Margit Kórház. Megújítottuk a Széll Kálmán teret és a Csillaghegyi Árpád Forrás-

fürdőt, fonódó villamoshálózatot építettünk ki Budán és megépült a 10. számú főút új nyomvonalá- nak bevezető szakasza is, teher- mentesítve Óbuda közlekedését. Gyermekek Háza néven új iskolát építettünk a Völgy utcában, vala- mint számos további intézményt modernizáltunk és bővítettünk, például a Szent Angéla iskolát vagy az Árpád Gimnáziumot, il- letve a Meseerdő Óvodát vagy a Kadarka Utcai Óvodát. Vissza- nyerte régi fényét a Klebelsberg Kastély is, megépítettük a Gyar- mati Dezső Uszodát és fejleszt- jük a Pokorny Közösségi Ligetet. A HÜVI Szolgáltatóházban meg- újult és kibővült a kormányablak, így kényelmesen, helyben tudnak ügyet intézni a pesthidegkútiak.

– Milyen további fejlesztéseket valósítana meg a II. és a III. ke- rületben?
– Célom, hogy tovább fejlesszük a budai egészségügyet: folytat-
juk a Szent Margit Kórház moder- nizálását, centrumkórházzá fej- lesztjük a Szent János Kórházat. Buda Zöld Jövője címmel átfogó környezetvédelmi és innovációs programot indítunk: gyarapítjuk vízfelületeinket és zöldterülete- inket; elektromos kerékpárjaink, rollerjeink, gördeszkáink számá- ra pedig töltőpontokat építünk ki a helyi vállalkozásoknál, egyszerre segítve a környezetbarát közleke- dést és a helyi gazdaságot. Átfogó útfelújítási programot in- dítunk a II. és III. kerületben, 2025- ig pedig megduplázzuk a válasz- tókerület közlekedését érintő P+R parkolók számát. Fejlesztjük a kö- zösségi közlekedést: meghosszab-

bítjuk a budai fonódó villamos Bé- csi úti nyomvonalát az esztergomi vasútvonalig, valamint felújítjuk a Hűvösvölgyi és a Kolosy téri állo- mást. Fejlesztjük az új városrészek infrastruktúráját is: Aranyhegy- Ürömhegy-Péterhegy esetében elsősorban az autós és gyalogos úthálózat kiépítése, Csúcshegy esetében pedig a csatornázás, a vezetékes ivóvíz-hálózat kialakí- tása a feladatunk. Állami felújítási programot indítunk továbbá a Ká- dár-érában épült társasházak szá- mára is, esztétikai és energetikai korszerűsítés céljából.

Segítjük a helyi vállalkozásokat is: létrehozzuk a budai cégeket tá- mogató városi alapot és inkubá- tor-programot indítunk kezdő vállalkozások számára. Gondos- kodunk a fiatalokról: segítjük az Óbudai Egyetem innovatív egye- temi központtá alakulását; további

támogatásokkal olcsóbbá tesszük a jogosítvány megszerzését a fia- talok számára, valamint egyszerű- sítjük a diákmunka adminisztráci- óját. Gondoskodunk az idősekről is: megvédjük a 13. havi nyugdíjat, valamint digitális háziorvosi és be- tegfelügyeleti rendszert vezetünk be a II. és a III. kerületben.

A budaiak és óbudaiak érde- kében pedig különösen fontos, hogy megvédjük az eddig elért

eredményeket: az alacsony adó- kat, a családi támogatásokat és a rezsicsökkentést is.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu