GYEREKEK HELYETT HAJLÉKTALANOKÉ LETT AZ ELGAZOSODOTT TERÜLET. PUSZTUL CSILLAGHEGY LEGENDÁS SPORTPÁLYÁJA

A csillaghegyi sportpálya fel- újítását a főváros vállalta több, mint két évvel ezelőtt, de azóta sem történt semmi, így most a sportoló gyerekek helyett haj- léktalanokkal találkozhatunk, ha arra járunk – olvasható a Metropolban.

A Békásmegyer határában lévő sportpálya valaha gyönyörű te- rület volt, ahol nemcsak a sport- egyesületek sportolói edzettek, hanem a környék iskoláinak diák- jai is. Ahol régen pezsgő sportélet folyt, ma csak gaz, kikopott fű, lo- mok, omladozó lelátó és háló nél- küli kapuk látványa tárul elénk. A Csillaghegyi MTE és a Külker SC focipályáján nemrég hajléktala- nok és drogosok is tanyát vertek. A sportpálya üzemeltetője a Külker SC volt 2019-ig, amikor lemondtak a használati jogról is a fővárosi ön- kormányzat javára annak fejében, hogy Karácsony Gergelyék a Ma- gyar Ladarúgószövetséggel kar- öltve felújítják a területet a lelátó- val és az öltözőépülettel együtt. Karácsony Gergelyék azonban az- óta sem tettek semmit, ráadásul azt sem engedik, hogy az egyesü- let akár ezt önerőből megvalósít- sa, ráadásul nem is használhatják a pályát.

„A Magyar Labdarúgó Szövetség a kormány tá- mogatásával még Tar- lós István főpolgármes- ter idején meghirdette az Országos Pályaépí- tési Programot, amely- nek keretében a csillag- hegyi sportpályát is fel lehetett volna újítani” – mondta Boldizsár Imre, a

Csillaghegyi MTE elnöke és edzője. – „Mindehhez 1,5 milliárd forintra lett volna szükség, amellyel nem- csak a focipályákat, de az öltöző- épületet és a lelátót is helyre lehe- tett volna hozni. Ennek a 10%-át az MLSZ át is utalta a fővárosnak, te- hát ez az összeg most is rendel- kezésre állna, hogy elkezdjék a munkálatokat, de az egész projekt leállt a választások után. 2019. dec- ember 31-én Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes asszony írt egy levelet, amelyben felszólí- tott minket, hogy hagyjuk el a pá- lyát, mert elkezdik a felújítást.” Békési László, a Külker SC veze- tője elmondta, a fővárossal foly- tatott tárgyalásokban ragasz- kodtak a területen lévő szálló és a teniszpálya tulajdoni jogához, hiszen ezt ők építették. Minden másról lemondtak annak fejé- ben, hogy Karácsony Gergelyék elkezdik a felújítást.

„2020 januárjáig használhattuk a pályát, ezután ezt a főváros meg- tiltotta a pályahasználatot, de to- vábbra sem gondoskodott a rend- ben tartásáról vagy a védelméről„ – mondta Békési László. – „Annyi változás történt, hogy a sportpálya egy részére a Főváros új kerítést építtetett és a bejelentéseink ha-

tására kétszer levágatták a parlag- füvet, ami a pályán elburjánzott, de ezt is azok után, hogy a környé- ken, a faluban és Békásmegyeren élők mintegy tízezren tiltakoztak a helyi facebook-csoportban, mert a hatalmasra nőtt parlagfű megke- serítette az életüket.

A III. kerület is cserben hagyta őket
A két egyesület vezetője elmond- ta, a III. kerület sem segített ne- kik igazán. Békési László úgy tud- ja, hogy a főváros fejlesztése azért akadt meg, mert a 3 műfüves pá- lya és a füves pálya kialakításához ki kellett volna vágni három fát és erre nem kaptak engedélyt a bal- oldali vezetésű III. kerülettől.

Bús Balázs idején pezsgő sportélet volt
2019 előtt a III. kerületi önkor- mányzat és Tarlós István veze- tésével a főváros is támogatta a Csillaghegyi MTE-t, abban az idő- ben három focicsapata is volt Óbudának, de ezeket a támoga- tásokat a mostani kerületvezetés megszüntette. A DK-s Kiss Lász- ló előtt Bús Balázs volt a III. ke- rületi polgármester, akinek ve- zetése alatt Óbudán mintegy 30

fittneszpark létesült. „Fontosnak tartottuk a tö- megsportokat és azt, hogy minél több gyerek sportol- hasson” – mondta Bús Ba- lázs. – „A focicsapatokat is támogattuk és a sportpá- lya felújítása is elindult vol- na, de az új kerületvezetés ezt az egészet leállította és az összes helyi sportléte- sítményből kivonult.”

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.