HÁBORÚ, ADÓEMELÉS, FIZETŐS EGÉSZSÉGÜGY – EZT KÍNÁLJA A BALOLDAL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

A baloldali politikusok magyar katonákat és fegyvereket kül- denének Ukrajnába, háborúba rángatva ezzel Magyarorszá- got. Tordai Bence naponta je- lentkezik valamilyen agresszív megnyilvánulással, újságíró- kat patkányoz le és jobbikos koalíciós társai náci megnyil- vánulásait mosdatja. A balol- dal egyre többet árul el terve- iből is: ha április 3-án győz, jön az adóemelés, a fizetős egész- ségügy, a rezsiemelés és a családtámogatási kedvezmé- nyek eltörlése.

Adócsökkentés helyett adóemelés
Miközben két év alatt mintegy 2000 milliárd forint adócsök- kentést hajt végre a nemze-

ti kormány Magyarországon, és egyedülálló lépésként visszatérí- tést kap az szja-ból 1,5 millió ma- gyar, a 25 év alatti fiatalok pedig szja-mentességet kapnak, a bal- oldal által tervezett ingatlanadó és vagyonadó kivetése rendkí- vül hátrányos lenne a Budán élők számára. Ugyancsak ked- vezőtlenül érintené az itt élőket egy további szja-kulcs bevezeté- se is, amely az adóemelés balol- dali koalíciójának egyik legfon- tosabb terve. Többször érveltek már a baloldal politikusai, pél- dául a párbeszédes Tordai Ben- ce vagy Kocsis-Cake Olivio is amellett, hogy a jelenlegi egy- kulcsos rendszer „nem igazsá- gos”. A baloldal ugyanezt tartja a családok számára akár több százezer forint pluszt jelentő adóvisszatérítésről is.

A baloldal elvenné a rezsi- csökkentés vívmányait
A magyar kormány Európá-
ban egyedülálló módon alacso- nyan tartja a rezsiárakat, a vilá- got sújtó energiaválság ellenére is. A magyar energiahivatal ku- tatása szerint jelenleg Budapes- ten a legolcsóbb a földgáz ára az Európai Unióban, az áramért pedig a 2. legkedvezőbb árat fi- zetjük.

Ezt veszélyeztetné a baloldal
a rezsicsökkentés eltörlésével: Márki-Zay Péter és Tordai Bence ugyanis ezzel a lépéssel 3-4-sze- resére emelné az energiaárakat Magyarországon.
Az Európa-szerte fellépő el- látási problémák, a magas villamosenergia- és gázárak az elmúlt tíz év elhibázott európai energiapolitikának köszönhető- ek. Ezt a fajta drasztikus áremel- kedést a magyar családok a pol- gári kormány által bevezetett, védőernyőként szolgáló hatósá- gi árszabályozás miatt nem érzé- kelik. Csakhogy Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője szociálpo- litikai köntösbe bújtatott áreme- lési javaslataival éppen a magyar családokat vette célkeresztbe. A rezsifizetés sávossá tétele ugyan- is minden olyan magyar háztar- tásra számára kedvezőtlen len- ne, ahol kettőnél többen laknak együtt. Tordai Bencét nemcsak az alacsony rezsiárak zavarják:

a Párbeszéd képviselője még a benzin árának befagyasztását is ellenzi, miközben a nemzeti kor- mány ezzel a lépéssel százezrek életét tette könnyebbé.

Családtámogatás

Európában egyedülálló az a csa- ládtámogatási rendszer, ame- lyet az elmúlt 11 évben a Fidesz- KDNP épített ki. A program elemei – mint a babaváró támo- gatás, a CSOK, a CSOK-kölcsön, a CSOK-illetékmentesség, a szü- lő édesanya diákhitelének rész- beni vagy teljes elengedése – a gyermekvállalás előtt álló fiata- loknak eddig példátlan lehető- ségeket biztosít.

Tavaly indult el Magyarország eddigi legnagyobb otthonte- remtési programja, melynek kö- szönhetően az új értékesítésű ingatlanok áfája 27-ről 5 szá- zalékra csökkent, a családi ott- honteremtési kedvezménnyel vásárolt ingatlanok pedig ille- tékmentessé váltak. Elindult

az az otthonfelújítási program is, amely azoknak kedvez, akik nem szeretnének költözni, ha- nem meglévő ingatlanjukat kí- vánják korszerűsíteni.

Mit tett ezzel szemben 2010 előtt a baloldal? Gyurcsány Ferenc meg- szüntette a családok adókedvez- ményét, elvette az otthonterem- tési támogatásokat, devizahitelbe kényszerítve így magyar családok százezreit, és még a hároméves gyest is megszüntette. Ha hata- lomra juta, újra ugyanezt tenné.

Visszatérne a fizetős egészségügy
Tordai Bence és Márki-Zay Péter többször célzott arra: újra fize- tőssé tenné a magyar egészség- ügyet. A budaiak már isme-
rik ezt a baloldali receptet az egészségügyben: emlékezhe- tünk Gyurcsány Ferenc idejé- ből a Lipótmező bezárására, a Szent Margit Kórház szülészeté- nek, sebészetének és neurológi- ai ellátásának megszüntetésére, a vizitdíjra, az erőszakos magá- nosításra.

Egyszer a baloldal már megszün- tetett 16 000 aktív kórházi ágyat, elbocsátott 6000 egészségügyi dolgozót, elvett az ágazatban dolgozóktól egy havi bért és több mint 600 milliárd forintot vett el a magyar egészségügytől.

Háború és agresszió

A baloldali politikusok az ukraj- nai háború kitörése óta napon- ta mondják el, hogy magyar katonákat és fegyvereket külde- nének a szomszédos országba. Ezzel belerángatnák Magyaror- szágot a háborúba, miközben

a magyar emberek mindennél jobban vágynak a békére és biz- tonságra.
Tordai Bence agresszív, háborús mondatait nemcsak a fideszes politikusoknak tartogatja: a na- pokban egy munkáját végző új- ságírót patkányozott le. A ripor- ter csupán arról érdeklődött: elítéli-e Tordai Bence a Jobbik politikusainak neonáci karlendí- téseit és nyilatkozatait. Ám Tor- dai Bence ezekre a kérdésekre folyamatosan kitérő választ ad, megsértve ezzel a náci diktatú- rák áldozatainak emlékét.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu